SEKO MUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI


APMEKLĒJUMU STATISTIKA


ARHĪVS (2019./2020.m.g.)Vasaras nodarbinātība 2020

No 28.05. līdz 05.06. plkst.23:59skolēniem ir iespēja pieteikties vasaras nodarbinātībai.

 • 13 – 14 gadus vecie audzēkņi varēs strādāt divas nedēļas 4 h dienā
 • 15 – 17 gadus vecie – 3 nedēļas 6 stundas dienā

Pamatojumā kļūt par  nodarbināto, lūdzu, sniegt detalizētāku informāciju, kas atvieglotu mums izvērtēšanu.

Kritēriji:
1) motivēta attieksme pret darbu;
2) audzēknis nav nodarbināts pie cita darba devēja;
3) ir laba uzvedība.

Papildu kritēriji: daudzbērnu ģimene, sekmes, kāds no vecākiem ir bezdarbnieks, skolas apmeklējums.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski.

Pieteikumi pieejami klātienē izglītības iestādē pie dežuranta, arī  pieteikumu nodošana  skolas dežurantam.

Parakstītu pieteikumu iesniegšana elektroniski: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Nodarbinātības periodus un pieteikuma anketu skatīt pielikumā.


Plašāka informācija: https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/jaunumi/skoleni-var-pieteikties-darbam-vasara-jelgavas-pasvaldiba-nodrosina-245-darba-vietas

Pieteikuma veidlapa [pdf]

Cienijāmie vecāki, skolēni!

Liecību izsniegšana notiks pēc pieprasījumā (ir izveidots saraksts balstoties uz informāciju, kas ir saņemta no klases audzinātājiem), ievērojot COVID -19 aktuālus ierobežojumus:

29.05. 

 • no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.00 1.-3.kl. skolēniem,
 • no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.00 4.-7.kl.skolēniem

01.06. 

 • no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 8., 10-11.kl. skolēniem
 • no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 tiem skolēniem, kuri pieteicas bet nevarēja atnākt savā laikā.

Viesiem parējiem ir iespēja pieteikties Liecības saņemšanai pie skolas sekretāres (+371 63026073) līdz 15.06 vai saņemt to septembrī. 

Skolēnu reģistrācija 10. klasē 2020./2021.m.g.

 No 25.05.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.14.00 jāpiesaka apmeklējuma laiks dokumentu iesniegšanai 10.klasē pa tālruni 63026073.

 Dokumentu iesniegšana skolā no 13.06. līdz 19.06.2020.


Izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz:

1. iesniegumu;

2. apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālus);

3. sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālus);

4. medicīnas karti (veidlapa Nr.026/u no iepriekšējās skolas).

 

Uzņemšanu skolas 10. klasē organizē konkursa kārtībā pēc vērtējumu summas, ko veido:

* mācību priekšmetu vidējais vērtējums sekmju izrakstā;

* gada vērtējums latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, angļu valodā 9.klasē;

* 10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

FIZMIX Eksperiments 2020

Завершился финал республиканского конкурса-олимпиады «FIZMIX Eksperiments-2020», организованный AО Latvenergo. Этот беспрецедентный дистанционный финал, в котором приняли участие 60 команд - по 10 из каждого региона Латвии состоялся 20 мая в условиях чрезвычайной ситуации. Он позволил оценить и ранжировать уровень подготовки учащихся 8 и 9 классов школ Латвии по физике в этом необычном учебном году.

Каждый из 5 членов школьной команды, самостоятельно, находясь дома, должен был выполнить один физический эксперимент олимпиадного уровня. На ознакомление и выполнение задания было дано короткое время - всего 1 час.

В нашем Земгальском регионе победила команда "Neatgriezeniskās mutācijas" из Айзкраукльской краевой средней школы (18 баллов).
Второе место завоевала команда „Zobrati" Елгавской 5-й средней школы
, третье - команда „JVGMeistarība" Елгавской государственной гимназии.
Среди команд елгавских городских школ места распределились так:
I - команда „Zobrati" Елгавской 5-й средней школы
(16 баллов)
II - команда „JVGMeistarība" Елгавской государственной гимназии (13 баллов),
III -команда „BlackОut" Елгавской 5-й средней школы (11 баллов),
IV - команда „Alberta Mazbērni" Елгавской государственной гимназии (9 баллов),
V - команда „5 Kodoli" Елгавской средней школы Технологий (7 баллов).

Хотелось поздравить с успехом обе наши команды - „Zobrati" (Софья Архипенко, Евгения Гужонок, Мария Швацкая, Дмитрий Комашило, Артур Горник, консультант Сергей Овчинников) и „BlackОut" (Валерия Кудрявцева, Никита Черемисин, Даниил Гладких, Артур Ванаг, Ариэль Митюрников, консультант Иосиф Спирт) и поблагодарить Наталью Стоцкую, Вадима Мамедова и Инну Лонскую за сотрудничество и помощь!

 Конкурс «FIZMIX Eksperiments» уже в 25 раз доказал и ученикам, и учителям, что физика - это не только очевидные и невероятные природные явления вокруг нас, но и увлекательное их изучение, захватывающее занятие и азартная игра, даже в ограниченных условиях дистанционного обучения!

Autors: Иосиф Спирт (руководитель кружка экспериментальной физики)

Pilns rakstsJelgavas 5.vidusskolas

piedāvātās izglītības programmas 10.klasē 2020./2021.m.g.


Skolas 9. un 12.klašu absolventu uzmanībai!


Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji pārbaudījumu norisei, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās rekomendācijas.

Ja ārkārtējā situācija 12. maijā netiek pagarināta, ir šādi nosacījumi:

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, skolēniem jākārto:

• kombinētais pārbaudījums (mācību valoda, matemātika, Latvijas vēsture);

• vešvalodas eksāmens;

• atviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās.

 

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto obligātie centralizētie eksāmeni:

• vienā svešvalodā (pēc izvēles);

•latviešu valodā;

• matemātikā.

 

Ceturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS.

Ja izglītojamajam ir nepieciešams, viņš var kārtot jebkuru centralizēto (bioloģija, ķīmija, fizika, Latvijas un pasaules vēsture) vai necentralizēto (ģeogrāfija, ekonomika, informātika, mācībvaloda un literatūra (krievu) mazākumtautību izglītības programmās), vai skolas veidotu izvēles eksāmenu.

 

Vairāk informācijas VISC mājaslapā: https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200314.shtml

Psihologs skolā

Veronika Šilo t.: 63026073) 

Pieņemšanas laiks: Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Psihologs skolā ir sadarbības partneris skolēniem, vecākiem, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem. Palīdz izprast un novērst grūtības, kas traucē sekmīgai mācību procesa,
saskarsmes un audzināšanas darba norisei, sniedz atbalstu emocionāli sarežģītās situācijās.

Izglītības psihologa galvenie darbības virzieni:
• Izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
• Izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izveide mācību grūtību gadījumos un ieteikumu izveide pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai, sadarbojoties ar Iestādes atbalsta personāla speciālistiem;
•Atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā;
• Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem Iestādes atbalsta komisijas palīdzību vai citos gadījumos, kādi paredzēti normatīvajos aktos, vai pēc vecāku (personas, kas īsteno aizgādību) rakstiska pieprasījuma, atbilstoši izglītības psihologa kompetencei;
• Piedalīšanās individuālo atbalsta pasākumu plānu izstrādē, sadarbojoties ar citiem izglītības iestādes speciālistiem (logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, pedagogiem, administrāciju).
• Izglītojamā ar speciālām vajadzībām, viņu vecāku (aizgādņu) un skolotāju konsultēšana jautājumos par individuālo pieeju mācību procesā;
• Sadarbošanās ar vecākiem, viņu informēšana par izglītojamā resursiem un grūtībām izglītības iestādē, kopīgi meklējot risinājumus.

Psihologa darba ētiskos principus nosaka Latvijas skolu psihologu Ētikas kodekss. Individuālais darbs ar bērniem līdz 18 g.v. notiek ar vecāku rakstisku piekrišanu.

Noderīga informācija un lasāmviela:

Sociālais pedagogs skolā

Irina Serdjukova (t.: 63026073)

Pieņemšanas laiks: Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Sociālais pedagogs strādā ar bērnu, pedagogiem un ģimeni. Palīdz pilnveidot vidi, kurā dzīvo un mācās bērns.

Ir svarīgi palīdzēt bērnam iemācīties prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un garīgās vajadzības. Sociālais pedagogs māca bērnam un vecākiem piedalīties socializācijas procesos, pieņemamu bērnam, sabiedrībai un ģimenei.


Kād var palīdzēt sociālais pedagos?

Skolēnam, ja:

nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt:

ir problēmas mājās;

skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

ir mācīšanās grūtības;

ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;

ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

Radušās grūtības bērna audzināšanā;

Bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;

Bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;

Bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;

Bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;

Bērnam ir atkarības problēmas;

Ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.


Nodērīga informācija

 • LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

https://www.bti.gov.lv

 •  Jelgavas sociālo lietu pārvalde nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību dažādām klientu grupām. Īsteno pašvaldības kompetenci sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā.

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/

 •  Jā ir jautājumi par bērnu drošību! Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi pieejamos resursus par iespējām gūt psihoemocionālo palīdzību dažādām sabiedrības grupām - no skolēniem un jauniešiem līdz pedagogiem un vecākiem, kā arī par iespējām saņemt garīgu atbalstu. Lai iepazītos ar apkopojumu, lūdzam sekot saitei:

 https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi

https://bernudrosiba.lv

 • Par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem

https://www.dzimba.lv/lv/

https://maminuklubs.lv/vecaku-skola/

 • Jelgavas POIC

Lai operatīvi novērstu problēmas, kuras konstatētas pilsētvidē, lūdzam iedzīvotājus par konstatētajām problēmām informēt Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centru pa bezmaksas tālruni 8787, 24h diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:

Ārkārtējās situācijas laikā sniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, atbalstu ēdināšanai - pārtikas paku 12,00 euro (divpadsmit euro un 00 centi) apmērā nedēļā katram izglītojamajam (turpmāk – atbalsts).

Vecāku iesniegumus par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā varat iesniegt uz e-klases pastu Irinai Serdjukovai vai uz 5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka pārtikas paka izglītojamam tiek piešķirta TIKAI ārkārtējās situācijās, ja ģimeni ir ietekmējusi Covid-19 izraisīta krīze.

 

Lēmums [pdf]

Iesniegums [pdf]

Iesniegums [word]


Ieteikumi skolēniem

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi! 
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību! 
 • Izmanto starpbrīžus starp stundām un uzdevumu veikšanu, lai rūpētos par sevi, būtu aktīvs, ēstu veselīgi.
 • Veic skolotāju iesūtītos uzdevumus ar augstu atbildības sajūtu, godīgi un parādot savas zināšanas, tas palīdzēs Tev pilnveidot sevi, savas zināšanas un prasmes.
 • Atceries, ka tiek vērtēts Tavs individuālais mācību darbs!
 • Veic uzdoto paredzētajā laikā, respektē skolotāja noteiktos termiņus, atbildi skolotājam un lūdz palīdzību, ja neizproti uzdoto vai radušās citas grūtības.  
 • Neapstājies pie pirmajām grūtībām, lūdz palīdzību, skolotāji ir Tavs atbalsts attālinātās mācīšanās procesā.
 • Ja radušās tehniskas grūtības piedalīties attālinātā mācīšanās procesā, informē klases audzinātāju. Klases audzinātājs sazināsies ar skolas vadību un palīdzēs atrisināt radušos situāciju.
 • Attālinātās mācīšanās laikā Tev, ja nepieciešama skolas atbalsta personāla palīdzība, ir iespēja sazināties e-klasē ar skolas psihologu un skolas sociālo pedagogu.
 • Ja esi nopietni saslimis un nevari piedalīties mācību darbā, lūdzu, nekavējoties informē klases audzinātāju.
 • Neatliec uz vēlāku laiku to, kas jāizdara šodien!Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka pirmklasnieku reģistrācija 2020./2021. mācību gadam notiek attālināti

Saziņas iespējas: 

t.: 63026073

e-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv


Reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

 • vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);
 • vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);
 • bērna dzimšanas apliecība (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);


  Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv:

1) Vecāku (aizbildņa) iesniegums ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

2) Bērna dzimšanas apliecības kopija;

3) Bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, kopija, ja iesniegumu neiesniedz bērna vecāki.


Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts  tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti. 

Jelgavas 5. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanas instrukcija 

1. Skolēna un skolotāja savstarpēja komunikācija notiek skolvadības sistēmā “E-klase” (turpmāk-E-klase).

2. Ja skolēns slimības dēļ nevar piedalīties attālinātā mācību procesā, vecāki piesaka kavējumu E-klasē tajā pašā dienā. Ārsta izziņa jānosūta klases audzinātājam elektroniski.

3. Mācības attālināti notiek saskaņā ar stundu sarakstu. Skolēns mācīšanās laiku ikdienā plāno individuāli vai kopā ar vecākiem (aizbildņiem).

4. Skolēns saņem no mācību priekšmetu skolotāja mācību materiālus tēmas apguvei (teorija, praktiskie uzdevumi). Svarīgi ievērot skolotāja instrukcijas un darba izpildes termiņu.

5. Ja skolēns norādītajā termiņā nav iesniedzis uzdoto darbu, mācību priekšmeta skolotājs izliek apzīmējumu “nav vērtējuma” (“nv”).

6. Skolēns var nosūtīt jautājumu mācību priekšmetu skolotājam E-klasē neskaidrību gadījumā. Atbildi uz jautājumu skolēns saņem E-klasē katru darba dienu līdz plkst. 14.00.

7. Skolēnam ir iespēja saņemt on-line konsultāciju saskaņā ar izveidoto konsultāciju grafiku skolas mājaslapā vai E-klasē.

8. Skolēniem, kuri skolā apmeklē pagarinātas dienas grupu, ir iespēja saņemt on-line konsultāciju telefoniski ierastajā pagarinātas dienas grupas darba laikā.

9. Skolēnu/ vecāku individuālā komunikācija ar jebkuru pedagogu notiek pēc nepieciešamības darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00

Instrukcija [pdf]

Рекомендации школы ученикам и их родителям по организации учебного процесса удалённо 

1. Коммуникация учителя с учениками будет происходить через Е-класс.

2. Если ученик по состоянию здоровья не может участвовать в учебном процессе, родители должны в электронном журнале заполнить “kavējuma pieteikums”.

3. Обучение удалённо будет проходить в соответствии с расписанием уроков.

4. Ученик получит необходимые учебные материалы (теория, практические задания) от учителей-предметников. Очень важно соблюдать инструкции учителя и сроки выполнения заданий.

5. Если ученик в назначенный срок не пришлёт выполненную работу, учитель в журнале выставит “nv”.

6. Если у ученика при выполнении задания возникнет вопрос, он может задать  его учителю в письме, отправленном через Е-класс. На полученные вопросы в Е-классе учитель будет отвечать каждый рабочий день до 14.00.

7. У ученика есть возможность получить On-line консультацию согласно составленному расписанию консультаций, которое будет доступно на школьной домашней странице и в Е-классе.

8. Ученики, которые посещают группу продлённого дня, могут получить консультацию по телефону во время работы группы.

9. Коммуникация с учителем может осуществляться в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

 

Уважаемые родители, отнеситесь ответственно к своему здоровью, к здоровью своего ребёнка и к организации учебного процесса!

UZMANĪBU!

 

Lūgums ievērot noteikto karantīnu!

Lūgums visus jautājumu karantīnas laikā risināt attālināti!

Telefoni: 63026073, 63025363 e-pasts 5vsk@izglitiba.jelgava.lv

 

Skolas administrācija* Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta uz 2020. gada maiju.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" https://likumi.lv/ta/id/313216

! Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2020. gada maiju.

* VISI skolēni brīvlaikā dodas no 16.-22.martam

! Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 15. maijam
* angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
! Vairāk info ar centralizēto eksāmenu norisi: eksāmeni@visc.gov.lv

Jelgavas 5. Vidusskolas audzēkņu panākumi

“Robotu tehnikas FLL2020” sacensībās.

    Jau sesto gadu Latvijas skolu audzēkņi vecumā no 9-16 gadiem iesniedz pieteikumus, lai piedalītos FIRST LEGO League (FLL).

Starptautiskās sacensības programmā FLL notiek trīs pamatdisciplīnās:

* Robotu spēle, projekts un pamatvērtības;

* Robotu spēle un projekts (komandu darbs);

* Pamatvērtības FLL ( stends un prezentācija).

5. vidusskolu sacensībās FLL-2020, kas notika Jelgavā 8. martā, prezentēja komanda 7 cilvēku sastāvā. Jegors un Artjoms bija atbildīgi par robotu sacensībām. Georgijs, Jegors un Daniils izstrādāja projektu un izgatavoja maketus. Georgijs, Daniils, Maksims un Baltazars- noformēja stendu, prezentāciju. Visa komanda gatavoja un prezentēja savu darbu.

Katrs dalībnieks papildus atbildēja uz tiesnešu uzdotajiem jautājumiem.

Darbs tika prezentēts augstā līmenī un godam nopelnīta 1.vieta kā arī kauss par nomināciju “Labākais stends.”

Apsveicam dalībniekus un paldies vecākiem, īpaši “komandas mammai- barotājai” Natālijai Marčenko un “komandas personīgajam šoferim” Oļegam Pariginam. Kā arī skolotājam Josifam Spirtam.


FOTO GALERIJA

SVARĪGI!!!

Pamatojoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju, mācības skolā ar 13.martu tiek uz laiku pārtrauktas. Informācijai sekojiet skolas mājaslapā.

 Ja vecākiem nav iespējas atstāt bērnu mājās piektdien, 13.03.2020., tad skola nodrošinās viņam uzturēšanos skolā ierastajā darba režīmā.

 Skolas administrācija


Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

Jelgavas 5. vidusskola 2020. gada 2. martā uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju 2020./2021. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var katru darba dienu skolas kancelejā no plkst 8.00 līdz 16.00 vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

2.martā pirmklasnieku reģistrācija no plkst. 8:00 līdz plkst. 18:00


Reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

 • vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);
 • vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);
 • bērna dzimšanas apliecība (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);


Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu  pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv:

 • vecāku (aizbildņa) iesniegums ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
 • bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, kopija, ja iesniegumu neiesniedz bērna vecāki.


Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju kancelejā, jums ir iespēja aizpildīt iesniegumu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts  tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti. 
Skolas ēdnīcā norēķināties ar skolēnu kartēm ir iespējams no 05.02.2020.

Slimību profilakses un kontrōles centrs informē par pasākumiem jaunā koronavirusa 2019-nCoV infekcijas ieviešanas novēršanai izglītības iestādēs. 

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no Ķīnas,

un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā Ķīnā:

* bērnam neapmeklēt izglītības iestādi;

* vecākiem:  sazināties ar ģimenes ārstu, sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma;

* ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):

 - bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,

 - bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz Ķīnu

SIA "Jelgavas autobusu parks" informē, ka tehnisku iemeslu dēļ Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā nav iespējams norēķināties ar Jelgavas iedzīvotāju un skolēnu kartēm, kuras izdotas līdz 2019.gada 15. jūnijam."

Skolēnu apliecības, kuras izdotas līdz 2019.gada 15.jūnijam, nevarēs izmantot arī norēķiniem par pusdienām.

Skolēni, kuriem pienākas brīvpusdienas no soc.lietu pārvaldes, saņems tās. Ēdnīcas darbinieki veidos pabaroto bērnu sarakstus, lai vēlāk piestādītu rēķinus apmaksai. Pārējiem līdzi jāņem nauda.

Skatuves runas konkurss skolā

Nu jau vairākus gadus kā tradīcija ir pašvaldībās rīkot konkursus „Skatuves runa” un „Riti raiti valodiņa”.

Kā jebkurš konkurss, arī šie prasa lielu atbildību, drosmi un vēlēšanos.

Lai piedalītos pilsētā rīkotajos pasākumos, vispirms tāda pat līmeņa konkurss, atlase notiek skolā.

Un tā, 30. janvārī uz skolas konkursu tika aicināti pieteikties visu klašu skolēnus, pieteicās 15 skatuves runas meistari. Skanēja dažādu autoru dzeja, proza gan latviešu gan krievu valodā. Ikviens runātājs saņēma godam nopelnītus publikas aplausus. Sniegumu, kā jebkurā konkursā, vērtēja žūrija. Žūrija: Arvīds Matisons (Jelgavas Ā. Alunāna teātra režisors), Ella Škurova (skolas direktora vietniece audzināšanas jomā), Ludmila Stūre (skolas direktora vietniece izglītības jomā) un Dzidra Eversone (skolas bibliotekāre), priecājās par ikvienu konkursa dalībnieku, kas dzejnieka vārdus atdzīvināja skatuves runā.

Visiem skolas skatuves runas konkursa dalībniekiem izdevās raisīt skatītājos emocijas un pārdomas.

Paldies skolēnu ģimenēm, klašu audzinātājiem un valodu skolotājiem par uzmundrinājumu, ieteikumiem skatuves runas sagatavošanā.

Uz pilsētas konkursiem dosies:

Maksims Verškovs no 1.a klases,

Anna Avdejeva no 1.c klases,

Artjoms Tihomirovs no 1.c klases,

Ariana Smilga no 2.b klases,

Polina Kotova no 3.a klases,

Kirils Maļinovskis no 3.a klases,

Matvejs Šokels no 3.a klases,

Anna Gerasiva no 6.a klases,

Sofija Vlada Kočergina no 6.a klases,

Anastasija Korjagina no 9.a klase.

Paldies dalībniekiem! Veiksmi tālākam startam!

Ģimenes sporta svētki 1.-4.kl. skolēniem un vecākiem

  

FOTO GALERIJA

Trīs dienas Togiz Kumalak Latvijā

Togiz Kumalak – kazahu intelektuālā galda spēle ar tūkstošgadu ilgu vēsturi.

2020. gada 24.-26. janvārī Latvijā viesojās trīskārtējais Togiz Kumalak pasaules čempions – Seriks Aktaevs un sportiste Angsagan Kožanassip.

Jelgavas pilsētā, 5. visdusskolā, 24. janvārī Aktaeva kungs novadīja piecas meistarklases un vienreizējās spēles seansus 30 Latvijas skolniekiem.

    

26. janvārī, Olaines pilsētā notika starptautiskās sacensības. Sacensībās piedalījās spēlētāji no Kazahstānas un skolnieki no Jelgavas, Tēteles, Olaines, Jaunolaines un Rīgas vidusskolām.


Uz apbalvojuma ceremoniju atbrauca pirmais Kazahstānas Republikas vietnieka palīgs – Marats Aksarovs un konsuls – Kairats Kambarovs.

Nadežda Bačkova (Jelgavas 5.vidusskola) un Ilja Jakovlevs saņēma dāvanas no starptautiskās Togiz Kumalak federācijas kā visjaunākie dalībnieki.


Pasākumu noorganizēja intelektuālo galda klubs “Loģika”, Olaines Sporta Komiteja. Pateicāmies par sadarbību 5. Jelgavas vidusskolai un Kazahstānas Republikas vēstiecībai Latvijā. 

Piena spēka kauss

Pateicamies izglītojamiem par piedalīšanos un iegutām godalgotām vietām volejbola sacensībās – Piena spēka kauss – 3.vieta, Jelgavas pilsētas spartakiādē – 3.vieta:

Aleksandram Jakovļevam 9.b kl., Danielam Ribalko 10.m kl., Ņikitam Ruseckim 11.m kl., Daņilam Smirnovam 11.m kl., Maksimam Ņikitinam 11.m kl., Daņilam Šakurovam 12.kl., Eduardam Beržinskim 12.a kl., Vladislavam Ņikiforovam 12.a kl., Dmitrijam Romanovam 12.a kl.


Pateicamies sporta skolotājam P.Rumjancevam.

Togyz Kumalak

24.01. notika meistarklase kazahu intelektuālā galda spēle Togyz Kumalak. Meistarklases vadītājs – Serik Aktajev (Kazahstāna). Serik Aktajev – trīskāršais pasaules čempions kazahu galda spēle Togyz Kumalak.


FOTO GALERIJA

1.KL. UZŅEMŠANA

Jelgavas 5. vidusskola 2020. gada 2. martā no plkst. 8.00 skolas aktu zālē uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju 2020./21. mācību gadam.

„ Esam ģimene”

Atbalsta grupa Jelgavas pilsētas vecākiem, kas bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka

Atbalsta grupā vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē un ar speciālistu atbalstu rast resursus, lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos par bērna un savām vajadzībām, kā arī mazināt riskus bērna attīstībai, kas var būt viena vecāka ģimenē.

Jautājumi, uz kuriem varēsiet gūt atbildes:

Kā parūpēties par sevi, savu pašsajūtu? Stresa cēloņi un pazīmes ģimenē. Kā saprast un atbalstīt savu bērnu? Šķirties vai palikt kopā bērnu dēļ? Kādi ir šķiršanās traumas pārstrādes uzdevumi bērnam? Grūtie jautājumi, ko uzdod bērni. Ko bērns vēlās pateikt ar savu slikto uzvedību? Kā veidot drošas un cieņpilnas partnerattiecības turpmāk? Komunikācijas modeļi un ģimenes sistēmas ietekme uz individuālā komunikācijas stila pieņemšanu. Kā veidot karjeru un rūpēties par ģimenes budžetu ikdienā?

 • Tiksimies 10 bezmaksas nodarbību ciklā, 1 x nedēļā.
 •  Vietu skaits ierobežots.


Pirmā tikšanās 2020.gada 23.janvārī, plkst. 17:00 (3 stundas)

Ģimenes atbalsta nodaļas zālē – Zirgu ielā 47a (2.stāvā, pie durvīm jāzvana).

Iepriekšēja pieteikšanās (līdz 21.01.2020.)


Kontaktinformācija: 

Daiga Cīrule

Tālr. 63011783, 20538320 

e-pasts: daiga.cirule@soc.jelgava.lv

Ēnu diena 2020


Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Pateicamies par dalību Latvijas vispārizglītojošo skolu "Piena Spēka" kausa izcīņā volejbolā un apsveicam ar izcīnīto 3.vietu 1.grupā jauniešiem.


Pateicamies sporta skolotājam P. Rumjancevam.

Piena spēks papildinformācija

Jelgavas 5. vidusskolas, skolēnu padomēs prezidenta apsveikums


Ziemssvētki pārdomu laiks...

Šodien skolā 3. klašu skolēni skolotājas Ingas Lipānes vadībā  aicināja uz koncertu-izrādi, kas bija veltīts Pareizticīgo Ziemassvētkiem.

Bērni ar lielu aizrautību un saprotami izstāstīja, izdziedāja stāstu par Kristus dzimšanu.

Noskatoties, noklausoties  šo skaisto, emocionālo stāstu aizdomājāmies ko mums katram nozīmē šis laiks. Un tādēļ ar pārliecību varam teikt, ka:

Ziemassvētki ir gaišākie svētki- šajā laikā katrā mājā tiek aizdegtas svecītes un lampiņas,

šis ir dāvināšanas un dāvanu saņemšanas laiks,

mīļākie svētki- visa pasaule un ikviens, šajā laikā īpaši, cenšas dalīties ar mīlestību pret sev tuvajiem un apkārtējiem.

Centīsimies, lai šī svētku sajūta  nepazūd mūsos visa gada garumā.

Paldies skolotājai par radīto svētku noskaņojumu!

Priecīgus visiem Ziemassvētkus!


Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.777 pirmklasniekiem 2019./20.m.g. ir noteiktas

papildu brīvdienas

no 10.februāra līdz 14.februārim.


Ziemassvētku labdarības tirdziņš


FOTO GALERIJA

"Spēles ar JavaScript" un "Elektronika un 3D druka" 


FOTO GALERIJA

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 Robotikas nodarbības FOTO GALERIJA

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Pirmais „Mangala” turnīrs Latvijā

Jelgavas 5.vidusskolas skolēni piedalījās pirmajā Latvijas vēsturē  turku spēles Mangala turnīrā. Pateicamies skolēniem par dalību! Pateicamies Pantelejam Švackim par iegūto 3.vietu.


Pirmais „Mangala” turnīrs Latvijā (foto atskaite)

Cienījamie vecāki!

Laipni aicinām topošos pirmklasniekus un viņu vecākus uz 

Atvērto durvju dienu

Jelgavas 5. vidusskolā

14. decembrī pulksten 11.00.

Iepazīstināsim jūs ar skolu, jūsu bērnu izglītošanās iespējām, sniegsim atbildes uz jautājumiem.

Bērniem tiks organizēta nodarbība, kura ietvers ekskursiju pa skolu.

Tālrunis: 63 026 073

AKTIVITĀTES DECEMBRA MĒNESĪ


LEJUPIELADĒT [PDF]

Pilsētas sacensības tautas bumbā

Pateicību par dalību un iegūto 3.vietu skolas  meiteņu komandai pilsētas sacensībās tautas bumbā:

Sofijai Askerovai 5.a kl., Darinai Vavilovai 5.a kl., Nikolai Vasiļjevai 8.a kl., Mišelei Jerišauskai  5.b kl., Ksenijai Faļenovai 5.b kl.,             Aleksandra Šakurova 5.b kl., Darjanai Korotkovai 5.b kl., Varvarai Kobzarai 5.c kl., Ariadnai Deordicai 5.c kl., 
Viktorijai Lozickai 5.c kl.

Pateicamies sporta skolotājai Irina Novikova par izglītojamo sagatavošanu pilsētas sacensībām tautas bumbā.

Pilsoniskas nedēļas foto atskaite

  


ERASMUS+ ( foto atskaite)

 


FOTO GALERIJA

3D drukas darbnīca (Lielvarde)


Video "3D drukas darbnīca (Lielvarde)"

Ventspils IT challenge 2019

Pateicamies par dalību un iegūto atzinību par iekļūšanu labāko desmitniekā 1. – 3.klašu grupā konkursa “Ventspils IT izaicinājums” finālā.


Komanda “SCRATCH ABC” Rošans Adhikari (3.a kl.), Ruslans Ajubovs (3.a kl.), Matvejs Šokels (3.a kl.)

Jaunais elektroniķis 2019

Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām pasākuma “Elektronikas nedēļa 2019” ietvaros rīkotajā konkursā “Jaunais elektroniķis 2019” izglītojamiem

1.vieta (grupā līdz 14 gadiem) – Arielam Mitjurņikovam 7.a kl., Danielam Tkačukam 8.a kl.
2.vieta (grupā virs 14 gadiem)
– Demidam Kaidalovam 11.m kl., Anastasijai Sirotkinai 11.m kl.

Pateicību interešu izglītības skolotājam Josifam Spirtam par izglītojamo sagatavošanu dalībai pasākuma “Elektronikas nedēļa 2019” ietvaros rīkotajam konkursam “Jaunais elektroniķis 2019”.Pilsoniskā izglītība Jelgavas 5. vidusskolā

2019./2020. m.g.

Mērķis:

Apzināties savu nacionālo, valstisko, reliģisko un personisko identitāti, piederību savai valstij.

Paredzamais rezultāts:

Skolēns izprot savas dzimtās vietas un valsts nozīmi Eiropas un pasaules kontekstā.

Ir sabiedriski aktīvs un uzņemas pilsonisko atbildību.

Svinīgas atmosfēras un svētku izjūtas veidošana.

LEJUPIELĀDĒT  Pilsoniskas nedēļas norises programmu [PDF]

No 3. līdz 09. novembrim Jelgavas 5. vidusskolas 12 jaunieši sadarbībā ar 12 jauniešiem no Vācijas uzsākuši Erasmus+ projekta "A day in the life of..." īstenošanu. Projektā paredzēts pētīt Latvijas un Vācijas kultūru, tradīcijas, jauniešu dzīvi.

Apsveicam komandas “Scratch ABC” ar iekļūšanu Ventspils IT izaicinājuma finālā

Mūsu skolu 14.-15. novembrī Ventspils IT izaicinājuma finālā pārstāvēs 3.a klases komanda “Scratch ABC” 

(Adhikari Rošans, Ajubovs Ruslans, Šokels Matvejs)

Tehniskās jaunrades diena 2019

      

Foto galerija (1.daļa)

Foto galerija (2.daļa)

Sadarbības partneri: ZRKAC, Ventspils Augsto tehnoloģij parks, SIA “P.N.R.”

Pateicamies skolotājiem un skolēniem par organizētam nodarbībām.

 Ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalstu

Nepalaid garām!!!

Tikai 22.10.2019. no plkst. 9:00 līdz 13:30, Jelgavas 5.vidusskolā

Interaktīva izstāde “Galamērķis: Kosmoss”, izstāde “Mazie fizikas eksponāti” un Miniphänomenta

      

Vairāk informācijas:

Interaktīva izstāde "Galamērķis: Kosmoss" - https://ej.uz/tjdkosmoss

Izstāde "Mazie fizikas eksponāti" - https://ej.uz/tjdfizika

11.kl. ekskursija -  Rīgas Motormuzejs


Video galerija

Bērnu darbu izstāde “Rudens veltes 2019”


Foto galerija

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes gada balva “Zelta Grauds 2019”

   Atzīmējot Skolotāju dienu, 4.oktobrī Jelgavas Valsts ģimnāzijā pasniegtas tradicionālās Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas «Zelta grauds», bet 34 pilsētas pedagogi apbalvoti ar pilsētas domes Pateicības rakstu. Lepojamies, ka  Pateicības rakstu saņēma mūsu interešu izglītības skolotājs Josifs Spirts. Apsveicam!

   Vidējās izglītības posmā (10. līdz 12. klase) «Zelta graudu» saņēma Mūsu skola, kuras veikums ir augsti skolēnu sasniegumi STEM priekšmetos un mērķtiecīgs individuālais darbs ar skolēnu un ģimeni. «Lielākā daļa mūsu skolas absolventu ir cilvēki, kuri mācījušies pie mums no 1. līdz 12. klasei un, mūsuprāt, tieši šī ir pamata panākumu atslēga augstiem sasniegumiem vidusskolas posmā. Bez stabiliem zināšanu pamatiem, ko jau no pirmajām klasēm nodrošina mūsu pieredzējušie un profesionālie pedagogi, tas nebūtu iespējams,» vērtē Jelgavas 5. vidusskolas direktore Natela Seļiščeva.

Lasīt vairāk

Foto galerija

Video galerija

Zvanu saraksts 04.10.

Stunda Laiks
1. 8:00 - 8:30
2. 8:35 - 9:05
3. 9:10 - 9:40
4. 9:50 - 10:20
5. 10:30 - 11:00
6. 11:10 - 11:40
7. 11:50 - 12:20
8. 12:30 - 13:00
9. 13:05 - 13:35

Cienījamie vecāki!

 Jūsu mazulis nākamgad kļūs par pirmklasnieku.

Ar 2019.gada 5. oktobri Jelgavas 5. vidusskola piedāvā  topošiem skolēniem sagatavošanas kursus

(lasīšana, rakstīšana un runas attīstība).

Nodarbības tiks organizētas sestdienās

no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 

(maksas nodarbības).

 Skolotāja: Gaļina Verškova

t. 27555951

Уважаемые родители!

 Ваш малыш в следующем году станет первоклассником.

С 5 октября 2019 года Елгавская средняя школа № 5 предлагает будущим ученикам подготовительные курсы обучения грамоте (чтение, письмо) и  развития речи.

Занятия проводятся по субботам

с 10.00 до 12.00 (занятия платные).

 Учитель: Вершкова Галина Эриковна

т. 27555951


Zinātnieku nakts – pirmie soļi zinātnē

33 страны, 300 городов Европы вечером 27 сентября приняли участие в «Science Night» - Ночи науки, проекте, поддерживаемом и финансируемом Европейским союзом.

Уже в третий раз Елгавская 5-я средняя школа, стараясь не повторяться, предлагает свои новые разработки, выбрая самые зрелищные, увлекательные и поучительные эксперименты. В этом году кружок Экспериментальной физики подготовил опыты на темы поверхностного натяжения воды, оптических искажений, фильтрации и защиты от наводнений, а кружок Киберфизики организовал мастерские по строительству канатной переправы и мостов из Лего конструкторов, а также эксперименты с электронными Ардуино-роботами, которые пригодятся на водных судах.
Наши ребята не только создавали экспонаты, но и сами демонстрировали образцы и обучали маленьких посетителей их строить, программировать и испытывать...

Autors: Иосиф Спирт

Lasīt visu tekstu

 

GALERIJA

Dzejas diena Jelgavā. Dzejritenis.

   

Dzejritenis (video galerija)

13.Latvijas Robotikas čempionāts

1.posms

 

GALERIJA

Zinību diena

 

 

GALERIJA


Jelgavas 5.vidusskolā

Zinību diena

2.septembrī plkst. 9:00


Sveicam Jelgavas 5. vidusskolas audzēkņus un viņu vecākus, pedagogus un darbiniekus Zinību dienā!

Lai radošām idejām un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!


Jelgavas 5. vidusskolas vārdā sveic skolas direktore


ZVANU SARAKSTS 2019./2020.m.g.

Stunda Laiks (Pirmd.) Laiks ( Otrd. - Piekt.) Piezīmes
1. 8:20 - 9:00 8:00 - 8:40
2. 9:10 - 9:50 8:50 - 9:30
3. 10:00 - 10:40 9:40 - 10:20
4. 10:50 - 11:30 10:30 - 11:10  1. - 2. kl. pusdienas
5. 11:40 - 12:20 11:20 - 12:00  3. - 7. kl. pusdienas
6. 12:30 - 13:10 12:10 - 12:50  8. - 12. kl. pusdienas
7. 13:20 - 14:00 13:00 - 13:40
8. 14:10 - 14:50 13:50 - 14:30
9. 15:00 - 15:40 14:40 - 15:20